regulaminy

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ZSO nr 8 w Gdyni

Podstawa prawna: art. 22ae ust. 1 Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811)

Aneks do REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI W CZASIE ZAGROŻENIA COVID-19

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły, uczniowie otrzymują je bezpłatnie do korzystania w szkole i w domu, na okres jednego roku szkolnego.

2. Uczniowie wypożyczają podręczniki ze szkolnej biblioteki, po zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania i jego akceptacji podpisem.

3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia poświadczają podpisem znajomość regulaminu wypożyczenia bezpłatnych podręczników.

4. Uczniowie są zobowiązani do obłożenia otrzymanych podręczników i podpisania ich w wyznaczonym miejscu, tj. w tabelce wydrukowanej na wewnętrznej stronie okładki. Jeżeli książka nie posiada takiej tabelki, należy przygotować ją samemu.

5. Tabela powinna zawierać wypisane w jednej linii: imię i nazwisko ucznia, klasę, rok szkolny.

6. Oddawany podręcznik nie może mieć takich oznak zniszczenia jak: brak stron, popisanie, porysowanie, poplamienie, podarte kartki, zalanie lub inne utrudniające dalsze użytkowanie.

7. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.

8. Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic/opiekun prawny dziecka, wpłacając wartość podręcznika i koszt przesyłki na specjalne konto bankowe szkoły

nr 43 1020 4900 0000 8902 3084 6926.

Uwaga:
-w czerwcu 2021 płacimy tylko cenę zagubionego podręcznika, bez kosztów przesyłki oraz bez ceny zeszytu ćwiczeń!!!

-ceny podręczników są podane poniżej!

W szkole obowiązują następujące podręczniki (w nawiasie -cena podręcznika i zeszytu ćwiczeń):

klasa IV

English Class A1. Wyd. Pearson -podręcznik do j. angielskiego +zeszyt ćwiczeń Workbook (21,00zł+6,18zł)
Do dzieła! Wyd. NE -podręcznik do plastyki (7,00 zł)
Historia 4. Podróżę w czasie. Wyd. GWO – podręcznik (25,40 zł)

Jak to działa? Wyd. NE -podręcznik do techniki (9,40 zł)
Lekcja muzyki. Wyd. NE -podręcznik (7,00 zł)
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik+zeszyt ćwiczeń wersja C – Nowa wersja (26,90zł+6,18zł)

Między nami. Wyd. GWO – podręcznik do j. polskiego+ zeszyt ćwiczeń wersja B wyd. rozszerz. (26,90zł+6,18zł)

Tajemnice przyrody.  Wyd. NE- podręcznik do przyrody +zeszyt ćwiczeń (26,00zł +6,18zł)
Teraz bajty. Wyd. MiGra -podręcznik do informatyki (7,50 zł)

klasa V

English Class A1+. Wyd. Pearson -podręcznik do j. angielskiego + zeszyt ćwiczeń Workbook (27,00zł+6,18zł)
Do dzieła! Wyd. NE -podręcznik do plastyki (7,50 zł)
Geografia Planeta Nowa. Wyd. NE -podręcznik (30,72 zł)
Historia. Podróże w czasie. Wyd. GWO -podręcznik do historii (29,90zł)
Jak to działa? Wyd. NE -podręcznik do techniki (9,40 zł)
Lekcja muzyki. Wyd. NE -podręcznik (7,50 zł)
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik +zeszyt ćwiczeń wersja C. Nowa wersja (29,60zł+6,18zł) 
Między nami. Wyd. GWO -podręcznik do j. polskiego
+zeszyt ćwiczeń wersja B. Wyd. rozszerz. (29,60zł+6,18zł)
Puls Życia. Wyd. NE – podręcznik do biologii +zeszyt ćwiczeń (30,72 zł+6,18zł)
Teraz bajty. Wyd. MiGra -podręcznik do informatyki (9,00 zł)

 

klasa VI

English Class A2. Wyd. Pearson -podręcznik do j. angielskiego +zeszyt ćwiczeń Workbook (22,50+6,18zł)
Do dzieła! Wyd. NE -podręcznik do plastyki (7,50zł)
Geografia. Wyd. WSiP -podręcznik (24,00 zł)
Jak to działa? Wyd. NE -podręcznik do techniki (9,40zł)
Lekcja muzyki. Wyd. NE -podręcznik (7,50 zł)
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik
+ zeszyt ćwiczeń wersja C (24,50 zł+6,18zł)
Między nami. Wyd. GWO – podręcznik do j. polskiego +zeszyt ćwiczeń- zadania sprawdzające wersja C (24,50 zł+6,18zł)
Puls Życia. Wyd. NE – podręcznik do biologii  +zeszyt ćwiczeń (24,30 zł+6,18zł)
Teraz bajty. Wyd. MiGra -podręcznik do informatyki. (9,00zł)
Wczoraj i dziś. Wyd. NE -podręcznik do historii (24,30zł)

klasa VII

English Class A2+. Wyd. Pearson -podręcznik do j. angielskiego +zeszyt ćwiczeń Workbook (28,10zł+6,18zł)
Chemia Nowej Ery. Wyd. NE -podręcznik (25,00zł)
Decibel 1. Wyd. Nowela/WSiP -podręcznik do j. francuskiego  +zeszyt ćwiczeń  (29,49 zł+6,18zł)

Do dzieła! Wyd. NE -podręcznik do plastyki (9,50zł)
Geografia. Wyd. WSiP -podręcznik + zeszyt ćwiczeń (24,00 zł+
6,18zł)
Historia 7. Podróże w czasie. Wyd. GWO – podręcznik (29,30zł)

Lekcja muzyki. Wyd. NE -podręcznik (9,50zł) 
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik+zeszyt ćwiczeń -Ćwiczenia podstawowe (30,20zł+6,18zł)
Między nami. Wyd. GWO – podręcznik do j. polskiego +zeszyt ćwiczeń wersja B (30,00 zł+6,18zł)

Mit Links 1. Wyd. Pearson/WSiP – podręcznik do j. niemieckiego +zeszyt ćwiczeń (29,49 zł+6,18zł)
Puls Życia. Wyd. NE – podręcznik do biologii (31,00zł+6,18zł)
Spotkania z fizyką. Wyd. NE – podręcznik (27,60zł)
Teraz bajty. Wyd. MiGra -podręcznik do informatyki (9,20zł)

klasa VIII

Chemia Nowej Ery. Wyd. NE -podręcznik (30,50zł)
Dziś i jutro. Wyd. NE -podręcznik do wos-u (9,50zł)
Decibel 2. Wyd. Nowela/WSiP -podręcznik do j. francuskiego  +zeszyt ćwiczeń (29,49 zł+6,18zł)
Edukacja dla bezpieczeństwa. Żyję i działam bezpiecznie. Wyd. NE -podręcznik (9,50zł)

Geografia. Wyd. WSiP -podręcznik (28,00zł)
Historia 8. Podróże w czasie. Wyd. GWO -podręcznik do historii (29,30zł)
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik +zeszyt ćwiczeń. Ćwiczenia podstawowe (30,20 zł+6,18zł)

Między nami. Wyd. GWO – podręcznik do j. polskiego +zeszyt ćwiczeń wersja B (30,00 zł+6,18zł)
Mit Links 2. Wyd. Pearson/WSiP -podręcznik do j. niemieckiego +zeszyt ćwiczeń (29,49zł+6,18zł)
Puls Życia. Wyd. NE – podręcznik do biologii + zeszyt ćwiczeń (31,00 zł+6,18zł)
Repetytorium ósmoklasisty. Wyd. MacMillan -podręcznik do j. angielskiego +zeszyt ćwiczeń (28,10zł+6,18zł)
Spotkania z fizyką. Wyd. NE -podręcznik (27,60zł)
Teraz bajty. Wyd. MIGra -podręcznik do informatyki (12,00zł)


Pełne nazwy wydawnictw:
GWO – Gdańskie Wydawnictwo Naukowe
MacMillan – MacMillan Education
NE – Nowa Era
WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

9. Zasady zdawania podręczników:

– wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem należy zwrócić do biblioteki w wyznaczonym terminie,

– oddawane podręczniki powinny być uporządkowane, tzn. należy powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić uszkodzone strony,

– w przypadku stwierdzenia zniszczeń lub w przypadku niezwrócenia podręcznika, rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest wpłacić kwotę wartości podręcznika i kosztów przesyłki na konto bankowe szkoły. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, tytuł podręcznika, za który dokonywana jest wpłata, w terminie 14 dni od uzyskania informacji poprzez dziennik elektroniczny.

W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Regulamin pracy biblioteki szkolnej
w ZSO nr 8 w Gdyni

 
 1. Zadaniem biblioteki ZSO nr 8 w Gdyni jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych czytelnikom (uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom). Biblioteka prowadzi działania rozwijające zainteresowania uczniów oraz promujące czytelnictwo oraz stwarza warunki do posługiwania się technologią informacyjną.
 2. Biblioteka szkolna prowadzi we współpracy z innymi bibliotekami różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
 3. Czytelnicy  mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Rodzice uczniów wypożyczają zbiory na kartę dziecka. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu. Na ferie i dni wolne można wypożyczyć większą liczbę książek.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów.
 6. Korzystający z księgozbioru podręcznego jest wpisywany do zeszytu odwiedzin.
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących dokumenty wypożyczone w bibliotece mogą być zastosowane kary, zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej (prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczania, zatrzymanie świadectwa
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia dokumentu wypożyczonego z biblioteki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone zgodnie z wyznaczonym terminem.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia z biblioteki, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych.
 11. Najlepszemu czytelnikowi ( czytelnikom) na koniec roku szkolnego przyznawana jest nagroda .
 12. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Regulamin czytelni

 1. Czytelnia jest integralną częścią biblioteki i jest otwarta w takich samych godzinach jak biblioteka, tj. codziennie od 8.00 do 17.00.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej.
 3. Do czytelni wchodzi się bez jedzenia i napojów. Plecaki, torby, okrycia itp. należy zostawić w wyznaczonym miejscu w części głównej biblioteki.
 4. Każdy odwiedzający wpisuje się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.
 5. Zgodę na korzystanie z nośników elektronicznych musi wyrazić bibliotekarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s